1 -جمع آوری آمارواطلاعات در زمینه صنعت ملی آبزی پروری

2 -انجام مطالعات امکان سنجی آبزی پروری،در منابع آبی و شناسایی اراضی مستعد توسعه

3 -مشارکت وسرمایه گذاری در طرح های توسعه شیلات در داخل وخارج از کشور،در زمینه تکثیر وپرورش ماهیان خاویاری و ماهیان دریایی،ماهیان گرم آبی وماهیان سردآبی وماهی تیلاپیا وپرورش ماهی در قفس در دریای شمال و جنوب ایران ، و پشت دریاچه های سد های مخزنی کشاورزی، وپرورش میگو وصید و صیادی در دریا های جنوب کشور ، و انجام صادرات و واردات محصولات شیلات وآبزیان و گیاهان دریایی وسایر آبزیان

4 – تهیه طرح های توجیه فنی واقتصادی در زمینه شیلات وآبزیان و گیاهان دریایی

5 – ایجاد شرکت های کنسرسیوم با شرکت های خارجی ومشارکت دادن آنان در راستای توسعه طرح وپرورش آبزیان دریایی و گیاهان دریایی و صدور خدمات علوم شیلاتی و انتقال دانش های نوین ، وسرمایه گذاری مشترک برای ایجاد شغل

6 – همکاری وسرمایه گذاری مشترک با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی وعلوم شیلاتی ومعرفی توانمندی موسسات علمی و فنی و شرکت های مهندسین مشاورایرانی در زمینه صنعت ملی آبزی پروری و شناسایی و معرفی پتانسیل منابع سرمایه گذاری در زمینه طرح های شیلات و آبزیان و گیاهان دریایی و سایر آبزیان